2022. évfolyam / 2022/1.

RECENZIÓ − Varga Marianna: Magyar büntetőperes bírósági kihallgatások komplex nyelvészeti elemzése c. doktori értekezéséről

Ön itt egy cikkrészletet talál. A teljes tanulmányt a Magyar Jogi Nyelv nyomtatott lapszámában olvashatja el. A folyóiratra itt tud előfizetni. A Magyar Jogi Nyelv – valamint sok más jogi szaklap – valamennyi tanulmányát olvashatja a Jogkódex Szakcikk Adatbázis Plusz moduljában.

Bevezetés

Hazánkban is növekvőben van az a trend, hogy más tudományágak képviselői saját diszciplínáikat felhasználva kutatják a jog különböző manifesztációit. Talán a legtermékenyebbek ebből a szempontból a jogszociológiai kutatások, azonban a pszichológia és jog házasságának kezdete is már több mint száz évre tekint vissza, illetve a jogi nyelv, és a jog nyelvészeti kutatásai is egyre népszerűbbek. A társadalomtudományi elemzések és kutatások ilyen mértékű térnyerése a jog területén számos elvárt és nem várt következménnyel jár. Az elvárt következmények közé tartozik, hogy jobban megérthessük a jog keletkezésének, alkalmazásának és érvényesülésének törvényszerűségeit. A nem várt fejlemények közé sorolhatjuk a jog társadalomtudományosodását, vagyis azt a jelenséget, amikor a jogot kritikai szemlélettel és empirikus eszközökkel vizsgálják a kutatók. Az ilyen kutatások népszerű területe a bírói munka vizsgálata, melyre hazánkban sajnos csak korlátozott keretek között van lehetőség. Maga a bíró, bár személye és tevékenysége csak a jog alkalmazására hivatott, mégis elválaszthatatlan része a jognak. Jobban, mint más tudományok képviselői és alkalmazói, ugyanis bíró nélkül nem létezne jog vagy jogtudomány. Ennek folyományaként a bíró tevékenységének vizsgálatánál sem egyszerű szétválasztani, hogy vajon a vizsgálat tárgya maga a cselekvést végző ember vagy a jog egy entitásának működése.

Varga Marianna doktori kutatása és annak eredményeként 2020-ban elkészült disszertációja (rövid összefoglalását lásd: Varga 2021) a jogalkalmazás egyik területének nyelvészeti elemzésére vállalkozik. Azonban az értekezés a nyelvészeti elemzés mellett beemeli a hipotézisek bizonyítására a pszichológia egyes területeit is (emlékezés pszichológiája, társas befolyásolás, pszicho­lingvisztika), multidiszciplináris keretet biztosítva ez által a bírói munka elemzéséhez. A terület lehatárolása már a címadással elkezdődik – „büntetőperes bírósági kihallgatások” elemzése – melyet a Bevezetésben pontosít tovább a szerző, és kutatása tárgyának a bírói kérdezéstechnikák nyelvészeti elemzését jelöli meg. Az elemzés célja annak feltárása, hogy a kontinentális és ezen belül a magyar jogrendszerben megfigyelhetők-e bizonyos kérdezéstechnikák, „kérdésfeltevési mintázatok”, melyek segítségével a kérdező célját elérheti. Ez azért is fontos téma, mert az angolszász gyakorlatról – ahol a tanúk és vádlottak kikérdezését alapvetően az ügyész és a jogi képviselő végzik – nagyszámban állnak rendelkezésre kutatások és tanulmányok, a kontinentális jogrendszereket azonban – ahol a tárgyalást vezető bíró feladata a tanúk és vádlottak kikérdezése – kevésbé vizsgálták.

Torma Judit
pszichológus, doktorjelölt,
Miskolci Egyetem ÁJK Deák Ferenc Doktori Iskola