2019. évfolyam / 2019/1.

150 éves az állami fordítószolgálat 2019. március 22.

Kattintson a Fullscreen ikonrafullscressn , ha a folyóiratot nagyobb méretben kívánja olvasni!

Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. 2019. március 22-én – az állami fordítószolgálat fennállásának 150. évi évfordulóján – több mint 300 résztvevő jelenlétében tartotta meg jubileumi rendezvényét a Parlament Felsőházi termében. Az esemény része volt annak a rendezvénysorozatnak, amelynek keretében az OFFI Zrt. – immár huszonegyedik alkalommal – kétnapos fordítástudományi konferenciát szervez az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Fordító- és Tolmácsképző Tanszékével. Hagyományosan a rendezvény első napjának helyszíne az ELTE Gólyavár épülete volt, az előadások TransElte címmel fémjelezve hangzottak el.

A konferenciát az OFFI Zrt. felett tulajdonosi jogokat gyakorló Igazságügyi Minisztérium részéről dr. Gellén Márton módszertani irányításért felelős helyettes államtitkár nyitotta meg, majd az ELTE részéről a két szervezet együttműködésének fontosságát hangsúlyozó dr. Borhy László rektor köszöntötte a résztvevőket. Az esemény házigazdája – az OFFI Zrt. vezérigazgatója –, dr. Németh Gabriella az állami fordítóiroda előtt álló kihívásokról, és az előző évtizedek kiemelkedő eseményeiről beszélt.

Ezt követően az OFFI Zrt. munkatársai, mentorai, lektorai és egykori vezetői részesültek kiemelkedő tevékenységükért emlékéremben és elismerő oklevélben. Ezek közül érdemes megemlékezni az állami fordítószolgálatban generációkon átívelő pályát betöltő és a fiatalokat lelkesen betanító dr. Vida Tamás lektornak nyújtott elismerésről, aki 95 évesen unokája oldalán, vastaps kíséretében személyesen vette át díját dr. Németh Gabriella vezérigazgatótól.

A négy plenáris előadást dr. Szoták Szilvia, az OFFI Zrt. mb. lektorátusvezetője nyitotta meg Az 1869-ben alapított Központi Fordító Osztálytól az ISO 17100-ig című prezentációjával, aki a Miniszterelnökségen akkoriban megalapított fordítói osztály kezdetétől egészen napjainkig számolt be az állami fordítószolgálat feladatairól, nyelvi közvetítő tevékenységéről és emlékezetes pillanatairól. Az előadásban megismerhettük az eredeti levéltári iratokat és a fordítóintézmény egyes állomásait, azaz hogyan került a miniszterelnökségtől a belügyhöz, majd az igazságügyhöz, és alakult át előbb önálló gazdasági szervezetté, majd 1994-ben részvénytársasággá. Dr. Klaudy Kinga, az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszékének professzor emeritája A társadalmi megrendelés szerepe a fordítástudomány fejlődésében: az OFFI és a fordítóképzés kapcsolatának kezdetei címmel tartott előadást. Ismertette, hogyan játszott annak idején aktív szerepet a két szervezet együttműködésének kialakításában, hiszen fontosnak tartotta az elmélet és a szakmai gyakorlat összekapcsolását. A tanszék 1973. évi alapítását követően a kooperáció kezdetei egészen a 1970-es és 1980-as évekre nyúlnak vissza, amikor közösen vett részt a két szervezet szakmai konferenciákon, és megindult az a gyümölcsöző oktatási együttműködés, ami különösen a kilencvenes évektől napjainkig vált intenzívvé. Ez a közös szakmai konferenciákon kívül többek közt az OFFI Zrt. munkatársainak az oktatásban való részvételében és a tudományos munkában nyilvánult meg (például PhD-képzésben való részvétellel). Ugyanakkor az ELTE BTK FTT hallgatóinak gyakornoki és mentori helyet kínálnak az állami fordítóirodában.

Dr. Somssich Réka (ELTE ÁJK) és dr. Gáspár Endre (Igazságügyi Minisztérium) A magyar jogszabályok angol nyelvre fordítása holisztikus megközelítésben címmel arról a nagyszabású igazságügyi jogszabályfordítási projektről számolt be, amely 2017-ben vette kezdetét, és amelyben az Igazságügyi Minisztérium koordinációja és szakmai felügyelete alatt az OFFI Zrt. fordítóival és lektoraival aktívan részt vesz. A program részét képezi egy egységes fordítási útmutató megalkotása, a terminológiai előmunka, fordítás-nyelvi lektorálás és a jogi lektorálás hármasa, az aktív kommunikáció az egyes fázisokban részt vevők között, az egyeztetés (l. tudományos szféra, jogszabály-előkészítés, jogalkalmazás között), a terminológiai utómunka és az utánkövetés egyaránt. A közös munka eredményeit körülbelül harminc jogszabály formájában a Nemzeti Jogszabálytárban találhatjuk meg, ahol a legfontosabb magyarországi kódexek és jogszabályok angol nyelvű fordításait érhetjük el. Az egyes kidolgozott terminusokat az Igazságügyi Minisztérium Termin terminológiai adatbázisa 1500 bejegyzés és az azt kísérő 150 magyarázat formájában tartalmazza. A jogszabályok angol nyelvre történő átültetése számos kihívást tartogatott, ilyen például a holisztikus, rendszerfüggő és koordinált fordítási szemlélet érvényesülése érdekében a különböző jogszabályfordítások közti következetesség betartása a szakszóhasználat terén és az eltérő jogi hagyományok áthidalása (l. kontinentális vs. Common Law), továbbá az uniós és nemzetközi jogi nyelvhasználat átgondolt és indokolt esetben történő használata. Terminushasználat terén különféle módszereket alkalmaztak, mint a tartalmilag legközelebb álló analóg fogalmak használata (l. funkcionális ekvivalens), a körülírás és szükség esetén az új kifejezések (terminusjelöltek) megalkotása. A funkcionális ekvivalenssel való megfeleltetés fontos szerepet játszott akkor, amikor az eltérések kihangsúlyozása felesleges lett volna (l. ellenszolgáltatásra counter-performance helyett consideration, jogalap nélküli gazdagodásra unjust enrichment helyett unjustifiedenrichment, gazdasági társaságra business association helyett company). A körülírás az egyértelműség biztosítását szolgálta (bizalmi vagyonkezelésre fiduciary asset management a trust terminus helyett vagy Hungarian/in Hungary a domestic helyett), ahogyan az új kifejezések esetében a különbségek szándékolt kiemelése is (lásd a sérelemdíjra a grievance award és a jogalanyra a Subject of law).

A plenáris előadások sorozatát dr. Vadász Viktor, a Fővárosi Törvényszék bírája zárta az Anyanyelvhasználat a tárgyalóteremben – bírósági tolmácsolás című előadásával, kihangsúlyozva, hogy minden egyes bűncselekménnyel gyanúsított személynek joga van legalább arra, hogy ingyenes tolmács álljon rendelkezésére, ha nem érti, vagy nem beszéli a tárgyaláson használt nyelvet. Az Európai Parlament és a Tanács 2010/64/EU irányelve rendelkezik a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról (lásd tolmácsoláshoz való jog, lényeges iratok fordításához való jog, tolmácsolási és fordítási költségek és a tolmácsolás és fordítás minősége). Bár hazai jogunk szerint a tolmácsokra nézve is a szakértőkre érvényes rendelkezések az irányadók, mégis, míg a szakértő esetében a szakértői vélemény kirekeszthető, addig a tolmács nem megfelelő teljesítménye esetében az eljárás megismétlendő.

Az ebédszünetet követően az OFFI Akadémia keretében párhuzamosan megtartott műhelyelőadásokra került sor, a Parlamentben a patinás bizottsági tárgyalótermekben és az Igazságügyi Minisztérium Kossuth téri épületének nagytermében Az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatóság képviseletében a Terminológiai Koordinációs Osztályról Fótos Annamária Az IATE és én: mit nyújt számomra az EU megújult terminológiai adatbázisa? címmel a megújult IATE adatbázist ismertette, a Magyar Nyelvi Osztályról Lesznyák Ágnes az eTranslation: Interakcióban a fordító és a számítógép címmel a gépi fordításról beszélt, míg a magyarországi képviselet nevében Szakolczai Ágnes A nagyközönségnek szóló uniós dokumentumok közérthető fordítása témakörben tartott műhelyelőadást. Dr. Somssich Réka és dr. Gáspár Endre a plenáris ülésen elhangzott előadásukkal összhangban a Gyakorlati terminológiai és stilisztikai dilemmák a jogi szövegek fordítása során műhely keretében konkrét példamondatokkal és a közönséget bevonva vetett fel jogszabályfordítási kérdéseket.

Első alkalommal az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezetétől is érkezett előadó az OFFI meghívására. Geoffrey Westgate (WIPO, PCT Translation Division, Head of Support Section) WIPO Pearl: The Terminology Portal of the World Intellectual Property Organization címmel tartott értékes összegzést a szervezet küldetéséről, a tíz munkanyelvvel dolgozó, 2018-ban 167 millió lefordított szóval 610 000 fordítást elvégző szabadalmi fordítási osztály legfontosabb feladatairól, az általuk használt nyelvezet jellemzőiről és a WIPO Pearl terminológiai adatbázis használatáról, felépítéséről. A WIPO Pearl terminológiai adatbázis elsősorban a szabadalmi terminusok köréből tartalmazza a szakszókincset definíciók vagy ismeretekben gazdag kontextusok kíséretében, de valódi újdonsága az, hogy a nyelvi keresésen kívül fogalmi hálók alkalmazásával a fogalmak közti alá-, fölé- és mellérendeltségi, továbbá asszociatív viszonyok jelölésével komplex módon is lehetővé teszi a keresést.

Az ünnepi esemény alkalmából két lektorált kötet is megjelent az OFFI Zrt. saját kiadásában. Az állami fordítószolgálat 150 éve címmel történeti áttekintést és átfogó jogi tanulmányokat olvashatunk a szakfordítás szabályozásáról, a hitelesítés intézményeiről, a közérthetőség jelentőségéről és a névátírás szabályairól; a Diszciplínák találkozása: nyelvi közvetítés a XXI. században címmel pedig aktuális magyar és külföldi szerzők tollából angol és magyar nyelvű tanulmányokat olvashatunk a jogi szaknyelvi közvetítés, a fordítás és tolmácsolás kutatása, gyakorlata, oktatása köréből, továbbá a fordítástudomány és terminológia területéről.

Irodalom

Szoták Sz. (szerk.) 2019: Az állami fordítószolgálat 150 éve. Budapest: OFFI Zrt.

Szoták Sz. (szerk.) 2019: Diszciplínák találkozása: nyelvi közvetítés a XXI. században. Budapest: OFFI Zrt.

Forrás

https://150.offi.hu/kiadvanyok/diszciplinak-talalkozasa-nyelvi-kozvetites-21-szazadban (A letöltés ideje: 2019. 05. 20.)

https://150.offi.hu/kiadvanyok/az-allami-forditoszolgalat-150-eve (A letöltés ideje: 2019. 05. 20.)

http://www.offi.hu/cegunkrol/hirek/150-eves-az-allami-forditoszolgalat-cimu-jubileumi-forditastudomanyi-konferencia-a (A letöltés ideje: 2019. 05. 20.)

https://iate.europa.eu/home (A letöltés ideje: 2019. 05. 20.)

http://njt.hu/njt.php?translated (A letöltés ideje: 2019. 05. 20.)

https://jogi-terminologia.im.gov.hu/ (A letöltés ideje: 2019. 05. 20.)

https://www.wipo.int/reference/en/wipopearl/ (A letöltés ideje: 2019. 05. 20.)

TAMÁS DÓRA MÁRIA, KLENK MÁRK
OFFI Zrt.